Nabo og Nyborg

Det er vigtigt for Fortum Recycling & Waste, at du altid kan føle dig sikker og tryg som nabo til os. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, oplever gener eller er utryg ved vores aktiviteter.

Større ulykker og brand

I tilfælde af en større ulykke eller brand er det politiet, der leder indsatsen og varetager den direkte kommunikation med borgere og presse i Nyborg. Hvis uheldet er ude, kan du med fordel følge politiets udmeldinger via Twitter og under ’Beredskabsmeddelelser’ på politi.dk.

Vi følger en beredskabsplan, som begrænser risici i situationer med brand, personskade eller udslip, og derved minimerer følgevirkningerne for mennesker og miljø. Planen er udarbejdet sammen med myndighederne, og der afholdes beredskabsøvelser med jævne mellemrum.

Andre hændelser og lugtgener

Såfremt du oplever gener, som f.eks. dårlig lugt, så kontakt os venligst gerne straks. Det giver os de bedste muligheder for med det samme at undersøge sagen og finde kilden.

Når vi modtager, oplagrer og behandler farligt affald, kan der undtagelsesvis optræde diffuse udslip af stoffer, der lugter og er generende. Selv om diffuse udslip ikke er forbundet med sundhedsfare, er de væsentlige miljøpåvirkninger, da de rækker ud over vores område. Vi følger op på alle lugtudslip for at begrænse dem mest muligt og melder omhyggeligt tilbage til personer, der har været påvirket, så de ikke føler sig utrygge.

Aktuelle hændelser og varsler

Her kan du altid orientere dig om aktuelle hændelser og henvendelser fra offentligheden, som vi har modtaget inden for den sidste uge:

Røgudvikling på anlægget i Nyborg onsdag den 5. maj sidst på eftermiddagen

Sidst på eftermiddagen har Fortum konstateret en røgudvikling i den nordlige affaldsgrube på anlægget i Nyborg. Politi og beredskab er planmæssigt tilkaldt og tilstede. Ingen personer på eller uden for anlægget har været udsat for gene. Politi og beredskab tilser, som led i proceduren, at røgudviklingen standses. 

Mindre affaldsbrande på anlægget i Nyborg i løbet af aftenen og natten den 22. og 23. april

Vi har haft fire mindre brande i slaggecontainers på anlægget i Nyborg den 22. og 23 april 2021.

Første hændelse kl. ca. 21.30 den 22. april. Beredskab og Politi ankom rutinemæssigt umiddelbart herefter og har været tilstede i nattens løb.

Brandene er håndteret og slukket  i takt med, de er opstået. Ingen personer er kommet til skade, og omfanget af brandene vurderes ikke at kunne forårsage gener for naboer og forbipasserende.

Som led i vores procedurer blev de fire slaggecontainers slukket løbende og isoleret på et sikret areal. Affaldstilførslen til produktionslinjerne blev endvidere midlertidigt reduceret.

Kilden til branden er nu lokaliseret og elimineret, så yderligere containerbrande undgås.

Miljøvagten

I normal åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30
Tel: +45 2345 5528
ehsq.danmark@fortum.com

Vores rapport om bæredygtighed