Sikkerhed for miljøet

Vi bidrager til en renere verden ved at afgifte farlige miljøgifte. Vi tager ansvar for vores egen og vores kunders miljøeffekter ved at nyttiggøre ressourcer og materialer bæredygtigt.

Nordisk aktør og en god nabo

Vi tager ansvar for, hvordan vores aktiviteter påvirker miljø, samfund og mennesker. Det kræver transparens, åbenhed og tæt dialog med vores interessenter. Fortum Waste Solutions er certificeret efter standarden ISO 14001. Vi overholder gældende lovgivning og sikrer, at vores miljøpåvirkninger ikke overskrider grænseværdierne.

Vores veluddannede og erfarne medarbejdere samt anlæg, som er designet til sikker håndtering af farligt affald, forebygger udslip eller uheld. Vi tager alle forholdsregler for at fjerne risici og begrænse påvirkninger for vores omgivelser.

Tilsyn med vores virksomheder

Miljøstyrelsen og kommunerne fører tilsyn med vores virksomheder. Find sidste nye tilsynsrapport her.

Beredskab

Fortum Waste Solutions har, som en af de få virksomheder i Danmark, eget beredskab med slukningskøretøj og mandskab. Dette giver en meget kort reaktionstid ved en hændelse. Ligeledes er Fortum Waste Solutions responsible care virksomhed og kan derfor bidrage med udstyr og kemisk viden, hvis der sker uheld andre steder i Danmark.

Fortum Waste Solutions har en beredskabsplan, som begrænser risici i situationer med brand, personskade eller udslip, og derved minimerer følgevirkningerne for mennesker og miljø.

Det interne beredskab dækkes bl.a. af indsatsplaner, telefonlister, instruks for vagtholdet, brandruller for de enkelte anlæg, miljø- og sikkerhedspjece samt kort over samlingspladser og slukningsudstyr.

Lugtgener

Når vi modtager, oplagrer og behandler farligt affald, kan der undtagelsesvis optræde diffuse udslip af stoffer, der lugter og er generende. Selv om diffuse udslip ikke er forbundet med sundhedsfare, er de væsentlige miljøpåvirkninger, da de rækker ud over vores område. Vi følger op på alle lugtudslip for at begrænse dem mest muligt og melder omhyggeligt tilbage til personer, der har været påvirket, så de ikke føler sig utrygge.

Ud fra henvendelserne igangsætter vi en forebyggende indsats. Vi har f.eks. etableret en lugtvagttelefon, som hurtigt kan rykke ud ved problemer, en miljøvagt til opfølgning på eksterne henvendelser og et forebyggelsespanel, der skal koordinere indsatsen, så der fremadrettet skabes holdbare løsninger.

Kontakt

Miljøvagten
I normal åbningstid fra kl. 7.30 til 15.30
Tel: +45 2345 5528
ehsq.danmark@fortum.com

Vores indsats for miljø og sikkerhed

Bæredygtighedsrapporten er udformet iht. Global Reporting Initiative (GRI).