Pressemeddelelse

Komplekse forureninger: MOPS i miniskala bekræfter bæredygtig teknologi

24 Oktober 2018, 08:50

Fortums MUDP-støttede MOPS-teknologi viser lovende resultater efter miniskala-forsøg gennemført i samarbejde mellem virksomhedens danske og svenske specialister.

Mens Fortum planlægger opførelsen af MOPS-anlægget (Multi-purpose On-site Phase Separator) er den bæredygtige rensningsproces blevet testet i miniskala på Fortums laboratorier i Danmark og Sverige.

”I miniskala-forsøget er det lykkedes os at reducere kviksølvindholdet til et niveau, hvor det ikke længere kan måles i det rensede sand. Det bekræfter teknologiens potentiale og sætter høje forventninger til afprøvningen i pilotskala,” udtaler Thomas von Kronhelm, R&D chef fra Fortum Waste Solutions AB. Han fortsætter: ”Miniskala forsøgene har også bidraget med vigtig viden om fastsættelse af det endelige anlægsdesign. Anlægget skal kunne anvendes til både at afgifte og oparbejde værdifulde råstoffer, så designet skal være tilpas fleksibelt til at kunne rumme vores tre forskellige testmatricer hhv. jord, flyveaske og spildevandsslam.”   

Håb for cirkulær løsning

Det foreløbige forsøg giver stort håb om, at MOPS-teknologien kan rense den stærkt forurenede jord fra f.eks. Høfde 42 til et niveau, der gør det muligt at nyttiggøre sandet til vejfyld, konstruktionsarbejde og andre formål iht. Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier*.

Fortum har videreudviklet og forbedret den oprindelige behandlingsproces under forsøgene i miniskala-anlægget. ”Vi har blandt andet optimeret tilsætningsstofferne, der anvendes i behandlingsvæsken. Det har vist en signifikant effekt på frigivelsen af kviksølv, som regnes for den mest problematiske og hårdest bundne komponent i Høfde 42 sandet”, fortæller Product Line Manager Jens Peter Rasmussen, Fortum Waste Solutions A/S.

Sand før og efter Fortums MOPS-behandling

Forbedringen er så markant, at blot én behandling i MOPS-anlægget har sænket indholdet af kviksølv i den rensede jord til under detektionsgrænsen. Desuden er det lykkedes at rense hovedparten af den forurenede jord, så den kan genanvendes. Den forurenede fraktion, der skal slutbehandles på Fortums højtemperatur-anlæg i Nyborg, er nu reduceret til under 5%. Dermed tyder det på, at MOPS-teknologien både bidrager til et renere Danmark og understøtter den cirkulære tankegang.

I Region Midtjylland følger formand for udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) forsøgets resultater tæt. ”Jeg synes, at det er utroligt spændene at forsøgsresultaterne nu begynder at tikke ind, for vi skylder helt enkelt kommende generationer at finde bæredygtige løsninger på forureningen af Høfde 42,” siger Jørgen Nørby.

Kort om MOPS og MUDP

Kernen i MOPS-behandlingen er reaktoren, hvor det forurenede materiale højtryksspules med behandlingsvæske, hvorved de problematiske komponenter frigives til en væskefase. Den efterfølgende behandling af væsken fælder komponenterne i en slamfase, som indeholder den problematiske del, mens den rensede væskefase kan genanvendes som behandlingsvand. Fortum påbegynder etableringen af MOPS-anlægget omkring årsskiftet og forventer at rense jorden fra Høfde 42 endeligt medio 2019.

MUDP-projektet omhandler både dekontaminering og oparbejdelse af råstoffer. Fortums MOPS-proces fokuserer på tre forskellige matricer. For sandet fra Høfde 42 gælder det afgiftning. De to øvrige matricer afdækker teknologiens potentiale til opkoncentrering af metaller fra flyveaske og fosfor fra spildevandsslam. Disse indsatsområder åbner endnu større perspektiver for bæredygtighed, hvor MOPS kan løse umiddelbare miljøudfordringer og genanvende ressourcer.

Yderligere information

Jesper Hansen, Communications Specialist, Fortum Waste Solutions A/S, +45 6331 7373, jesper [dot] hansen [at] fortum [dot] com

Følg med i MOPS-pilotprojektet på LinkedIn.


*Miljø- og fødevarestyrelsen, 2018, Grænseværdier for jord