Bedste, tilgængelige teknik (BAT)

Vi tilbyder bæredygtige behandlinger til enhver udfordring med farligt affald.

Fortum Recycling and Waste Solutions_vores teknologi_vores bedste tilgængelige teknik_best available technique_BAT

Vi behandler jeres affald sikkert

Vi tager os af alt jeres farlige affald - både fast, flydende, organisk, uorganisk, emballeret og uemballeret. Affaldet uskadeliggøres efter de strengeste standarder og nyttiggøres eller genanvendes i videst muligt omfang.

Vores forbrændingsteknik er af EU klassificeret som Best Available Technique (BAT) til behandling af stoffer, der kan påvirke miljøet. Vi har behandlingskapacitet til ca. 180.000 tons farligt affald årligt i Nyborg. 

Fortum Recycling and Waste Solutions_BAT_forbrændingsteknologi

Vores forbrændingsproces


Forbehandling af affaldet

Først inspicerer vi affaldet. I nogle tilfælde bliver det sorteret, omemballeret eller neddelt, inden det slutbehandles, nyttiggøres eller genanvendes.

En stor del af det emballerede affald bliver forbehandlet på vores tromletømningsanlæg. Forbehandlingen foregår automatisk i et lukket og kvælstofdækket anlæg, hvor emballagerne neddeles og adskilles fra emballagedelene i flere tempi. Herefter separeres affaldet i tre forbehandlede fraktioner: renset metal til genbrug, flydende og fast affald og pumpbart affald til videre behandling.

Vores modtageanlæg håndterer og lagrer fast, uemballeret affald. Det er forsynet med faciliteter til at neddele, transportere og indføre affaldet kontinuerligt i vores tre rotérovne.

Slutbehandling af affaldet

Størstedelen af det farlige affald bliver destrueret ved forbrænding i tre rotérovne, hvor de farlige stoffer nedbrydes og omdannes til en miljøneutral form. Det farlige affald brændes ved 1.200 °C, hvor de skadelige stoffer bliver frigjort eller omdannet til en form, så de kan isoleres.

Forbrændingslinjerne er i drift døgnet rundt og overvåges via et højteknologisk SRO-anlæg til styring og regulering af ca. 25.000 målepunkter.

For at opnå en optimal forbrænding er det vigtigt, at forbrændingsmesteren kan tilføre det rette affaldsmix til de tre rotérovne i form af en blanding af fast, flydende, organisk og uorganisk affald. På denne måde nyttiggør vi energien i affaldet effektivt.

Røggassen renses effektivt

Røggas er et resultat af forbrændingsprocessen. Ved hjælp af avanceret teknologi renser vi røggassen omhyggeligt for støv, svovl, sure stoffer, tungmetaller og dioxin. Vores røggasanlæg er under konstant overvågning, og der foretages målinger kontinuerligt, hvilket sikrer, at vores emissioner overholder de tilladte grænseværdier med stor margin.

Vi vil fange vores CO2 og minimere forbrændingsprocessens klimaeffekt 

Fortums mål er fra 2030, at indfange og på sigt omdanne CO2'en fra forbrændingsprocessen i Nyborg til en bæredygtig ressource, der kan indgå i eksempelvis genanvendt plastik eller fungere som bæredygtigt brændstof i industri, transport og søfart. Der skal bl.a. ske via et fælles projekt med Fjernvarme Fyn

- Fortum-koncernen har et mål om at være klimaneutral i Europa i 2035, og projektet i Danmark er en del af den samlede strategi. Ved at omdanne affald til bæredygtige materialer og ressourcer vil vi skabe et lukket CO2-kredsløb, der bidrager til at nå målet både for os og for vores samarbejdspartnere, siger Kalle Saarimaa, Vice President hos Fortum Recycling & Waste.

Sådan slutbehandler vi jeres farlige affald