Pressemeddelelse

Teknologien, der kan rense Høfde 42, skal nu stå sin prøve

26 Juni 2019, 09:04

Fortum Waste Solutions er klar til at teste det anlæg i fuld skala, som kan rense den stærkt forurenede Høfde 42. I første omgang renser vi cirka 90 tons sand. Teknologien har stort potentiale både lokalt og globalt, fordi den er både effektiv og mobil.

Forureningen af Høfde 42 ved Harboøre Tange har i årtier ligget som et uløst problem. Men nu er Fortum Waste Solutions A/S klar til at gennemføre den første test i stor skala af en teknologi, der kan rense sandet i høfden for bl.a. kviksølv og pesticider.

Pilottesten af anlægget, der er placeret lokalt, vil køre henover sommeren. Fortum forventer til oktober at stå tilbage med sand, der er så rent, at det kan genanvendes. Desuden vil en mindre mængde koncentreret forurenet materiale skulle køres væk og uskadeliggøres på virksomhedens anlæg i Nyborg.

”I vores hidtidige tests er det lykkedes at fjerne pesticidindholdet fuldstændigt og reducere kviksølvindholdet til et niveau, hvor det ikke længere kan måles. Det bekræfter teknologiens potentiale og styrker vores forventninger til afprøvningen i fuld skala,” siger Jens Peter Rasmussen, Business Responsible hos Fortum Waste Solutions A/S.

Ud af den samlede mængde sand, forventer Fortum, at blot fem procent skal sendes til slutbehandling på højtemperatur-anlægget i Nyborg. Dermed vil 95 procent af sandet fra høfden være så rent efter den lokale rensning, at det kan bruges til vejfyld, konstruktionsarbejde eller andre formål inden for rammerne af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

Formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Jørgen Nørby (V) er spændt på resultaterne af fuldskala-testen.

”Det er afgørende, at vi i Danmark finder bæredygtige løsninger på forureningen ved Høfde 42 og de øvrige forureninger på Harboøre Tange. Jeg forventer, at der nu bliver gjort alvor af de gode intentioner fra valgkampen, og som nu også er udtrykt fra den kommende regering og dens bagland. Det skylder vi miljøet og kommende generationer,” siger Jørgen Nørby med henvisning til den politiske ramme, den kommende regering baserer sig på.

Den indeholder en formulering om, at det er ”en prioritet at håndtere og rense de store ge-nerationsforureninger”.

Allerede sidste efterår viste den MUDP-støttede MOPS-teknologi (Multi-purpose On-site Phase Separator), som anlægget også kaldes, lovende resultater i laboratorieforsøg og i miniskalatest. Hvis resultaterne af den bæredygtige renseproces holder, hvad de hidtidige tests lover, så vil den fleksible MOPS-proces kunne afgifte og oparbejde værdifulde råstoffer i både jord, flyveaske og spildevandsslam mange steder i verden.

Kort om MOPS og MUDP
Kernen i MOPS-behandlingen er reaktoren, hvor det forurenede materiale højtryksspules med behandlingsvæske, hvorved de problematiske komponenter frigives til en væskefase. Den efterfølgende behandling af væsken fælder komponenterne i en slamfase, som indeholder den problematiske del, mens den rensede væskefase kan genanvendes som behandlingsvand.

MUDP-projektet omhandler både afgiftning og oparbejdelse af råstoffer. Fortums MOPS-proces fokuserer på tre forskellige matricer. For sandet fra Høfde 42 gælder det afgiftning. De to øvrige matricer afdækker teknologiens potentiale til opkoncentrering af metaller fra flyveaske og fosfor fra spildevandsslam. Disse indsatsområder åbner endnu større perspektiver for bæredygtighed, hvor MOPS kan løse umiddelbare miljøudfordringer og genanvende ressourcer.

Miljø- og fødevarestyrelsen, 2018, Grænseværdier for jord

Yderligere information
Download foto- og videomateriale til baggrund her:
Videomateriale - populær version (kilde: Fortum Waste Solutions A/S og Region Midtjylland)
Videomateriale - rå version (kilde: Fortum Waste Solutions A/S og Region Midtjylland)
Foto

Kontakt
Jesper Hansen, Communications Specialist, Fortum Waste Solutions A/S, +45 3085 8133, jesper [dot] hansen [at] fortum [dot] com (jesper[dot]hansen[at]fortum[dot]com).

Følg MOPS-projektet på LinkedIn.